Thursday, March 01, 2012

Nikmat dan bahagia | Bandar Sierra, Kota Kinabalu

lensa nurrkasih:

*Terima kasih Tuhan... untuk setiap nikmat, untuk setiap kebahagian :).

2 comments:

yangyuyu said...

sooo unik

Hisham Alias said...

monavie....good choice..:-)